• Πολιτική Απορρήτου

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που εγγράφονται στο πλαίσιο της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

  Σκοπός της Επεξεργασίας

  Δεδομένου ότι ο σκοπός ύπαρξης της παρούσας ιστοσελίδας είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με νέα, συμβουλές, προσφορές και εν γένει υλικό για σκοπούς marketing, κατ’ αρχήν σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια της παρούσας ιστοσελίδας είναι η αποστολή σε εσάς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικών με τα ανωτέρω αντικείμενα.

  Επιπλέον, σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι και:

  α. ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και

  β. ειδικότερα και όσον αφορά σε προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για την διατύπωση ερωτημάτων/ παραπόνων κτλ, σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα εν λόγω ερωτήματα/ παράπονά σας και η τυχόν βελτίωση των παρεχόμενων από την Εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών.

  Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

  Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

  Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@vilmaicecream.gr.

  Ειδικοί Σύνδεσμοι

  Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση δια της παρούσας ιστοσελίδας μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού τόπου www.sdna.gr ο οποίος φιλοξενεί την παρούσα ιστοσελίδα) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο ή την ιστοσελίδα αυτή σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Τροποποίηση των παρόντων όρων

  Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στην παρούσα ιστοσελίδα.