• Όροι Χρήσης

  Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος ανήκει πλήρως και αποκλειστικά στην ΤΣΟΥΠΡΟΥ Γ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (εφεξής, η Εταιρεία). Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ. που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση vilmaicecream.gr

  Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του Χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου, και της Εταιρείας, με αντικείμενο την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη. Χρήστης είναι οποιοσδήποτε επισκέπτεται οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Τόπου, ανεξαρτήτως αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης ή τρίτος. Με την παρούσα συμφωνία η Εταιρεία παρέχει στο Χρήστη μία μη αποκλειστική άδεια χρήσης, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους.

  Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον τελευταίο των παρόντων όρων. Με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις του που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι αληθείς, και εγγυάται την ακρίβειά τους.

  1. Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει ότι ο Χρήστης είναι ενήλικος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

  2. Όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των εκάστοτε δικαιοπαρόχων της και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού, Κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και παρέχονται στο Χρήστη αποκλειστικά και μόνο για χρήση για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, εκμετάλλευση, και εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του, εκτός από αυτή που περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία. Ρητά απαγορεύεται εξίσου η επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη και η με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετική χρήση τους από εκείνη σύμφωνα με τον προορισμό τους και την παρούσα σύμβαση.

  3. Ο Χρήστης αναλαμβάνει ρητά να μην χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς.

  4. Ο Διαδικτυακός Τόπος παρέχεται «ως έχει» («AS IS») και η χρήση του από το Χρήστη γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια, τεχνική επάρκεια ή χρησιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου αυτού, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά την καταλληλότητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο Χρήστης ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κοκ.

  5. Για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται η Εταιρεία να ζητήσει από το Χρήστη δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να μην διαβιβάσει τα δεδομένα του Χρήστη σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης έχει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτά της πρόσβασης και αντίρρησης, τα οποία μπορεί να ασκήσει ερχόμενος σε επαφή με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210 55 42 305.

  6. Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στους Χρήστες. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

  7. Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους.

  8. Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.